ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ <ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠰᠤᠪᠠᠭ· ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ> ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ <ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠰᠤᠪᠠᠭ· ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ>ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠦᠰᠦᠯ 
  
2021/3/18
 
       
 
 
  
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号